• بیمه سامان

  بیمه آسایش و راحتی
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی آسایش
 • بیمه مسافرتی سامان

  سفر را سامان لازم است
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی طراوت زندگی
menu
سوالات متداول
درخواست خرید بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

خطرات اصلی : آتش، صاعقه، انفجار

آتش (FIRE)

آتش نتيجه يك عمل شيميايي است كه از تركيب اكسيژن، حرارت و يك ماده قابل اشتعال به دست مي آيد و در اثر اين فعل و انفعال شعله و حرارت توليد مي شود. وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامیست. سوختن يا به صورت كنترل شده به منظور خاص مثلاً توليد انرژي انجام مي گردد و يا به صورت آتش سوزي آثار زيانبار از خود بر جاي مي گذارد. آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا می كند كه سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگي ايجاد خسارت نمايد. آتش سوزي داراي معني و مفهوم جامع تري از آتش مي باشد. هر آتشي، آتش سوزي نيست ولي هر آتش سوزي يك آتش است.

صاعقه یا رعد و برق ( LIGHTNING )

در بيمه آتش سوزي صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دو بار مختلف به وجود مي آيد. مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه نيست بلكه منظور، خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي نامند و بدون آتش سوزي توليد مي شود مانند: گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو. صاعقه اي كه در نزديكي موتور يا ماشين ديگري به سيم هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور منتقل مي كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم، به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاهها مي شود كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه گر خارج است. به طور خلاصه خساراتي كه در اثر حرارت مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروي آن توليد شوند خسارات مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب مي گردند اما خساراتي را كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه می نامند كه بيمه شده محسوب نمي شوند.

انفجار (EXPLOSION)

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژي از انبساط گاز یا بخار. انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزي قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و ... و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

خطرات فرعی :

علاوه بر خطرات فوق با انتخاب و پرداخت حق بیمه مربوطه بیمه گذاران می توانند خطرات زیر را هم خریداری نمایند :

الزام قانوني مدير ساختمان براي خرید بیمه آتش سوزی

ماده 14 قانون تملك آپارتمانها

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

مدت بیمه آتش سوزی

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یکساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدرو بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است.